Przesunięcia międzymagazynowe

Założenia

Przesunięcia towaru pomiędzy magazynami serwisowymi wykonywane są w panelu Magazyny.

W Synapsie można tworzyć dowolną liczbę magazynów serwisowych (choć nie są one konieczne do wykonywania standardowych operacji serwisowych). Dodawanie nowego magazynu możliwe jest poprzez przycisk  obok opcji wyboru magazynu ().

W celu przesunięcia towaru pomiędzy magazynami, w polu Magazyn należy wybrać magazyn źródłowy, natomiast w polu Do magazynu magazyn, do którego przesuwamy wybrane towary. Przesuwanie można przeprowadzić po naciśnięciu przycisku Przekaż lub za pomocą panelu operacji.

Okno wyboru wstępnych warunków pozwala m.in. na wybór rodzajów przesuwanych towarów (związanych z niżej opisaną kolumną <cel>).

Po wyborze towarów pojawia się okno operacji zawierające dwie listy, z których górna przedstawia towary znajdujące się w wybranym magazynie natomiast w dolnej wprowadzamy pozycje, które do przesunięcia.

W przeciwieństwie do większości list związanych z operacjami przeprowadzanymi w Synapsie, lista przy operacji przesunięć pokazuje stany magazynowe, a nie rewersy. Wyświetlana lista towarów znajdujących się na stanie magazynowym uwzględnia towary pochodzące od klientów i towary przydzielone do wymian bieżących. Stany magazynowe mogą więc pokazywać dwukrotnie ten sam numer rewersu, pokazując dwa towary powiązane z jedną sprawą serwisową - towar od klienta (lub zamieniony na wysyłce) i towar przydzielony do wydania. Zob. rozdział Praca z systemem SYNAPSA.

Widoczny w liście numer seryjny i kod towaru może być dotyczyć towaru oryginalnego klienta, odebranego z wysyłki lub towaru przydzielonego do wymiany.

Towary zastępcze przydzielone do spraw serwisowych w celu wydania oznaczane są kolorem żółtym.

Lista stanów magazynowych zawiera kolumnę <przydzielony>, która mówi, czy dany rekord dotyczy towaru przydzielonego do wymiany czy pochodzącego od klienta.

Dodatkowo kolumna <cel> informuje, jaka operacja powinna być wykonana z danym towarem (przeznaczenie towaru). Możliwe stany kolumny cel to:

Przeglądanie stanów magazynowych i operacji przesunięć

Przeglądanie stanów magazynowych odbywa się za pomocą przycisku Przeglądaj w panelu Magazyny. Podobnie jak przy operacji przesunięć możliwy jest wybór, jakie towary będą przesuwane.

Okienko przeglądania umożliwia również przeglądanie historii operacji przesunięć. Opcje pozwalają na przeglądanie historii przesunięć wg daty lub numeru operacji. Lista zawierać będzie pozycje operacji zbiorczych.

Razem z historią przesunięć widoczne będą operacje zdjęcia towarów z serwisu.

Opcja przeglądania umożliwia też tworzenie wydruków w różnych formach.