Przyjmowanie towaru do magazynu podręcznego dla przyszłych wymian

Założenia

Choć opcja ta zwykle nie jest używana, Synapsa ma możliwość tworzenia wewnętrznego magazynu serwisowego w celu wydania towarów zastępczych klientom serwisu. Towary specjalnie przyjęte do serwisu w celu przyszłych wymian (tzn. wymian nie związanych z bieżącymi sprawami serwisu) nazywane są magazynem podręcznym.

Operacja przyjęcia towaru do przyszłych wymian wywoływana jest w panelu Magazyn przyciskiem Przyjmij.

Operacja ta tworzy nowe, specjalnie oznaczone rewersy. Towar z tych rewersów nie należy do żadnego klienta, więc pole <kod klienta> dla takiego rewersu jest puste.

Towar ten jest przydzielany dla późniejszych spraw serwisowych za pomocą operacji przydzielenia między rewersami, czyli za pomocą operacji RR (operacja Przydziel nowy z panelu Wysyłki wewnętrzne z ustawionym sposobem rozliczenia RR).

Tworzenie magazynu dla przyszłych wymian jest rzadko używane, ponieważ Synapsa umożliwia przydzielania towaru do spraw bieżących serwisu za pomocą operacji, która nie wymaga wcześniejszego przyjmowania towaru, czyli operacji przydzielenia. Operacja przydzielenia towaru od razu wiąże towar zastępczy przyjmowany do serwisu z konkretnymi sprawami serwisowymi. Stan magazynu serwisowego przy operacji przydzielenia jest zwiększany, więc operacja przydzielenia łączy ze sobą operację przyjęcia i przydzielenia, ale nie tworzy zbędnego nowego rewersu.

Ponadto w firmach handlowych towar do przyszłych wymian często jest własnością firmy, a nie serwisu, więc powinny widnieć na stanie magazynowo-handlowym, a nie na stanie serwisowym (tzn. nie wyłącznie w Synapsie, jak towary przyjmowane od klientów serwisu). Towary te muszą być m. innymi uwzględniane remanentach magazynowych firmy aż do momentu przekazania ich na serwis w celu przydzielenia do konkretnych spraw serwisowych. Dlatego stan magazynu dla przyszłych wymian może być uwzględniany w programach takich jak Magnat, zamiast na stanie magazynu podręcznego.

Przykładem, w którym tworzenie magazynu podręcznego jest przydatne, jest sytuacja, gdy umowa z dostawcą przewidziała dostarczenie towarów na przyszłe wymiany już w momencie sprzedaży towaru (zwane czasem przekazaniem towarów "górką"). Istnieją dwie możliwości ewidencjonowania takich towarów - albo na stanach magazynowych związanych z programem handlowo-magazynowym, albo na stanach serwisowych Synapsy (nie powinno być sytuacji mieszania tych dwóch przypadków). Jeśli towary te nie muszą być wyszczególniane w programie handlowo-magazynowym, powinny być wpisane do Synapsy jako towary magazynu podręcznego.

Magazyn podręczny a magazyn towarów poserwisowych

Towary tworzące magazyn podręczny (czyli specjalnie przyjęte do przyszłych wymian) mają identyczne właściwości jak towary, które należały wcześniej do klientów i pozostały po rozliczeniu tych klientów poprzez wymianę towaru na nowy lub wydanie faktury korygującej. Towary, które wcześniej należały do klientów i przeszły na własność serwisu nazywa się poserwisowymi i tworzą magazyn towarów poserwisowych. Pole <kod klienta> w towarach poserwisowych jest wypełnione - w przeciwieństwie do towarów magazynu podręcznego.

Towary poserwisowe oznaczane są niebieskim kolorem tła podczas przeglądania rewersów, natomiast towary magazynu podręcznego kolorem ciemnoniebieskim.