Dodawanie i edycja użytkowników, historia operacji wykonywanych przez użytkowników

Wstęp

Dodawanie i usuwanie użytkowników systemu Synapsa (serwisantów), określanie ustawień i praw do korzystania z systemu oraz podgląd historii zmian dokonywanych przez użytkowników umożliwia Panel Użytkownicy.

Przycisk  pozwala na wybranie użytkownika z listy. Przycisk  pozwala edycję ustawień użytkownika, natomiast przycisk umożliwia zdefiniowanie nowego użytkownika.

Dodawanie i edycja użytkownika

Naciśnięcie przycisku Dodaj lub Edytuj otwiera okno Dodaj/edytuj użytkownika, w którym należy wpisać kod użytkownika, jego imię i nazwisko, opis użytkownika (na przykład zajmowane stanowisko) oraz hasło dostępu do systemu wraz z potwierdzeniem.

Uprawnienia użytkowników

Przycisk Uprawnienia wywołuje okno z listą uprawnień dostępu do systemu, w którym można zdefiniować indywidualne opcje dostępu do systemu dla wybranego użytkownika.

Znak przy opisie oznacza, że użytkownik ma prawo do opisanej czynności. Wskazane jest, aby przydzielić użytkownikom tylko te prawa, które są im niezbędne.

Wyjaśnienia wymagają pola związane ustawieniami uprawnień do edycji rewersów w oknie pełnej edycji, które służy do poprawek danych wprowadzanych podczas operacji:

Zabroniona edycja rewersów - użytkownik nie może edytować rewersów w oknie pełnej edycji. Zalecane jest, aby zwykli użytkownicy programu mieli wybraną tę opcję.

Edycja tylko pól rewersu ustawionych przez zalogowanego użytkownika - użytkownik może za pomocą okna pełnej edycji zmieniać pola, które były przez niego ustawiane; na przykład jeżeli użytkownik przyjął dany towar, ma możliwość zmieniania pól związanych z przyjmowaniem danego rewersu (kod towaru, numer seryjny itd.). Jeżeli użytkownik naprawił towar, może zmieniać pola związane z naprawianiem (do zwrotu, opis naprawy itd.). Pozostałe pola są nieaktywne.

Edycja rewersów zgodna z uprawnieniami - użytkownik może zmieniać pola odpowiednio do jego uprawnień; na przykład jeżeli ma prawo do przyjmowania towaru, może zmieniać pola związane z przyjmowaniem towaru niezależnie od tego, kto przyjął dany towar.

Pełna edycja rewersów - użytkownik ma prawo do modyfikacji wszystkich pól rewersu. Opcja powinna być włączona jedynie dla administratora programu.

Magazyn domyślny i magazyny dodatkowe

Magazyn domyślny wybierany jest w panelu Użytkownicy indywidualnie dla każdego użytkownika. Przyznanie użytkownikowi Magazynu domyślnego i dodatkowych spełniają następujące funkcje:

Magazyny w Synapsie mogą być grupowane przez dwuliterowe oznaczenie filii. Użytkownicy mają dostęp tylko do filii, która związana jest z magazynem domyślnym, chyba że użytkownik posiada uprawnienie Operacje na dowolnej filii.

Historia zdarzeń

Historia zdarzeń dostępna w panelu Użytkownicy pozwala na śledzenie wszelkich zmian dokonywanych przez użytkowników w celu kontroli nad poprawnością dokonywanych operacji oraz w celach informacyjnych.

Historia zdarzeń jest tabelą, która zawiera kolumny:

W celu pokazania okna historii zdarzeń, kliknij na przycisk Podgląd.

Lista może być analizowana poprzez raporty ilościowe.