Import kartotek towarów i kontrahentów z plików i baz danych

SYNAPSA ma wbudowane funkcje, służące do importowania danych z innych programów.

Import kartotek może być wykonywany na kilka sposobów:

Choć najwygodniejsze jest korzystanie ze opcji stałego podłączenia Synapsy do źródeł danych (Magnat lub programy handlowe), Synapsa pozwala też na importowanie kartotek off-line (bez stałego połączenia do źródła danych). Wbudowana opcja importu kartotek jest bardzo przydatna w sytuacji, gdy dane zgromadzone są już w innym programie, który nie pozwala na łatwe skonfigurowanie stałego dostępu, ale umożliwia np. wyeksportowanie kartotek do pliku.

Do przeprowadzania operacji importu służy pozycja Importuj bazę w głównym menu programu. Po wybraniu jej pojawi się okienko, w którym można określić parametry importowania, takie jak sposób połączenia do źródła danych i przyporządkowanie pól źródłowych do docelowych.

Konfiguracje są zapamiętywane do ponownego użycia. Import dostosowany jest do cyklicznego uruchamiania, pozwala na dodawanie nowych kartotek ze wskazanego źródła danych jak i aktualizowanie już obecnych.

Z listy Tabela docelowa wybierz tabelę SYNAPSY, w której chcesz umieścić importowane dane.

Przycisk Połączenie pozwala na ustanowienie połączenia do źródła danych. Źródłem danych może być MS SQL Server, dowolne źródło danych z zainstalowanymi sterownikami ODBC, lub źródło danych JET (xls, mdb, dbf, txt i inne).

W ramce Przyporządkowanie pól ustala się powiązanie pól bazy importowanej z polami tabeli SYNAPSY. Dla każdego pola w bazie docelowej możesz wybrać pole lub wyrażenie z bazy źródłowej. Wyrażenie może być ciągiem logicznych operacji na polach źródłowych, np. łączących pola. Składnia zależy od rodzaju źródłowej bazy danych SQL.

SYNAPSA sprawdza podczas importowania, czy istnieje rekord o identycznej wartości pola kod. Jeśli istnieje, Synapsa nie dopisze nowego rekordu, lecz zastąpi istniejący rekord.

Wybierając przycisk Importuj Synapsa wykona procedurę importu, a wynik będzie trzymany w pamięci do czasu jego zapisania lub anulowania. Zanim dane zostaną zapisane, użytkownik może podejrzeć listę wynikową importu, którą możne zaakceptować lub anulować.