Opcje i ustawienia programu

Wstęp

Konfigurację pracy systemu ustawia się w panelu Opcje.

Część ustawień dotyczy wszystkich użytkowników (np. nagłówki wydruków), a część użytkownika bieżącego (np. sposób wyświetlania list). Zmiana wspólnych ustawień wymaga posiadania uprawnienia do zmiany opcji programu.

W ramkach Nagłówek rewersu i Stopka rewersu, Stopka dla wydania i Stopka dla wydania MM wprowadza się treść nagłówka i stopek umieszczanych na wydrukach - są to dane wspólne dla wszystkich użytkowników, jeśli nie wybrano opcji personalizacji nagłówków. Nagłówek powinien zawierać dokładne dane firmy jak np. adres, telefony itd. Nagłówek składa się z dwóch części:

  1. Górnej, zawierającej nazwę firmy. Tę część definiuje się przy rejestracji programu. Aby ją zmienić trzeba ponownie rejestrować program. Nagłówek musi składać się z nazwy firmy i adresu instalacji programu.
  2. Dolnej, zawierającej pozostałe, zmienne informacje, np. telefony. Tę część można swobodnie modyfikować.

W stopce najczęściej wpisuje się uwagi dla klientów dotyczące pracy serwisu, czasu naprawy itp.

Znaczenie ustawień w panelu Opcje jest łatwe w interpretacji, kilka pól wymaga doprecyzowania:

Nie odnawiaj gwarancji przy wymianie towaru - jeżeli ta opcja jest wyłączona, to przy wymianie towaru na nowy, okres gwarancji liczony jest od daty wydania towaru z serwisu; jeżeli opcja jest włączona, to data upłynięcia gwarancji jest zachowana.

Nie zwiększaj daty rękojmii o czas pobytu w serwisie - jeżeli ta opcja jest wyłączona, data upłynięcia rękojmii jest zwiększana o czas pobytu towaru w serwisie; jeżeli ta opcja jest włączona, data upłynięcia rękojmii jest zachowana.

Usuwaj spacje w numerach seryjnych - usuń odstępy z wprowadzonych numerów seryjnych. Ma to na celu ujednolicenie danych przy korzystaniu z różnie zaprogramowanych skanerów kodów paskowych.

Zapisuj wiadomości dla klientów - zapamiętuj w bazie danych powiadomienia e-mail wysyłane do klientów. Można je przeglądać w oknie edycji rewersu (przycisk Wiadomości). Opcja wymaga dodatkowego modułu wysyłek e-mail.

Opcje dla poszczególnych operacji

Dla każdej operacji wykonywanej w Synapsie istnieje szereg oddzielnych opcji, wywoływanych z panelu Opcje.

Podstawowe opcje druku

Przycisk Opcje druku użytkownika wywołuje okno, w którym można wybrać podstawowe parametry drukowania dokumentów. Okno to może być także wywołane bezpośrednio z innych paneli operacyjnych programu.

Opcja Drukuj automatycznie włącza druk dokumentów podczas przeprowadzanych operacji. Opcja Nie drukuj powoduje, wyłączenie drukowania dokumentów. Opcja Podgląd przed wydrukiem włącza wyświetlanie podglądu wydruku.

Przełącznik Drukuj z kopią powoduje, że wszystkie dokumenty będą drukowane z kopią (z napisem ORYGINAŁ na oryginale i KOPIA na kopii dokumentu).

Przełączniki w grupie Drukowane dokumenty służą do włączenia i wyłączenia wydruków po określonej operacji.

Dodatkowe opcje druku

W oknie Dodatkowe opcje druku ustawia się szczegółowe opcje dotyczące wydruków.

Jedną z zalecanych ustawień wydruku dla niewielkich serwisów jest włączenie wydruków szczegółowych dla operacji MM i dla wysyłek wewnętrznych. Warto również włączyć wydruk przewidywanej daty naprawy na rewersach.

Przycisk Czcionki wydruku służy do ustawienia parametrów czcionki dla poszczególnych elementów wydruków.

Przycisk Teksty wydruku służy do spersonalizowania tekstów pojawiających się na wydrukach.

Przycisk Ustawienia domyślne pozwala na przywrócenie początkowych wartości ustawień wydruku.

Konfiguracja zapisu wiadomości dla modułu wysyłek e-mail i podgląd wiadomości

Przycisk Wiadomości panelu Opcje otwiera okienko konfiguracji zapisu informacji, używanych przez dodatkowy moduł potwierdzeń e-mail, który służy do wysyłania informacji klientom serwisu o ważnych wydarzeniach serwisowych, takich jak:

Możliwe jest włączenie pytania potwierdzającego zapis wiadomości do kolejki, którą cyklicznie sprawdza i czyta moduł wysyłek e-mail.

Bezpośrednio z okna opcji można podejrzeć wiadomości za pomocą przycisku Przeglądaj. Opcje wyszukiwania pozwalają na podgląd wiadomości oczekujących w kolejce lub wysłanych. Podgląd wiadomości możliwy jest również podczas edycji rewersu w oknie pełnym i podczas edycji zgłoszenia.

Zobacz Moduł wysyłek e-mail.

Konfiguracja połączenia do programu Magnat, programów handlowych i innych źródeł danych

Przycisk Konfiguracja importu SN w panelu Opcje (lub w oknie przyjęcia przy operacji przyjęcia towaru do serwisu) służy do:

Aby skonfigurować połączenie do programu Magnat należy wejść w opcję konfiguracji, wybrać automatyczną konfigurację połączenia do programu Magnat, w okienku tworzenia połączenia wpisać użytkownika (domyślnie sa) i hasło (domyślnie puste) oraz nazwę serwera, przetestować połączenie i zaakceptować dane formularza. Nazwa użytkownika i hasło mogą być puste, jeśli SQL Serwer z bazą Magnata umożliwia uwierzytelnianie Windows. Dodatkowe opcje połączenia umożliwia przycisk Zaawansowane.

Aby skonfigurować połączenie do programów handlowych lub dowolnych źródeł danych SQL należy użyć opcji edycji połączenia. Jako źródło importu należy wybrać z listy nazwę programu handlowego lub skonfigurować zapytania SQL (ze wsparciem Producenta) i zdefiniować połączenie do serwera bazy danych.

Synapsa pozwala na zdefiniowanie połączenia do wiecej niż jednego źródła danych.

Zobacz opis współpracy z programem Magnat oraz opis bezpośredniego połącznia do programów handlowych.

Opcje zliczania czasu naprawy, kalendarz pracy

Przycisk zliczanie czasu naprawy w panelu Opcje otwiera okno wyboru opcji wpływających na sposób wyliczania informacyjnych pól czasowych w synapsie - czasu krytycznego (TK) i czasu naprawy (TN), które oznaczają czas, który upłynął od naprawy i czas jaki pozostał do końca naprawy.

Opcje umożliwiają wyliczanie tych czasów licząc od daty przyjęcia lub od daty zgłoszenia. Można również określić, czy przy wyliczaniu czasów uwzględniane będzie pole sposób odbioru. Przy włączonej opcji uwzględniania pola sposób odbioru, czas będzie liczony do naprawy lub przydzielenia towaru a nie do wydania, jeśli sposób odbioru nie jest własny. Pole to warto włączyć, jeśli operacja naprawienia towarów, po które ma się zgłosić klient ma powodować, że Synapsa nie będzie zwiększać wyliczonego czasu naprawy, uznając że serwis wykonał całą pracę w określonym czasie, a moment wydania zależy już od klienta.

Synapsa umożliwia także włączenie opcji, która spowoduje wyliczanie czasów naprawy i czasu pozostałego do naprawy z uwzględnieniem kalendarza dni wolnych od pracy. Dni wolne od pracy (święta) wyliczane są przez Synapsę automatycznie dzięki wbudowanym specjalnym algorytmom. Jeśli automatyczne wyliczenie nie jest wystarczające, można dokonać edycji kalendarza dni pracujących i świątecznych na określony rok, klikając na przycisk Kalendarz. Kreator w kalendarzu pozwoli na łatwe zdefiniowanie nowego kalendarza pracy wg zadanych parametrów. Klikając na poszczególne kratki można ręcznie określić dni wolne od pracy.

Opcje zaawansowane

Opcje zaawansowane w panelu Opcje pozwalają na ustawienie ograniczeń na ilość przesyłanych rekordów z serwera bazodanowego. Opcje mogą mieć znaczenie dla wydajności pracy tylko przy b. dużych ilościach danych przechowywanych przez serwer.

Zdarzenia wywołujące komendy systemu operacyjnego

Przycisk Zdarzenia otwiera okno konfiguracji zdarzeń, które zostają wywołane po wykonaniu operacji w Synapsie. Zdarzenia są zapisywane w postaci sparametryzowanej komendy systemu operacyjnego (command line).

Jednym z zastosowań zdarzeń jest wywoływanie skryptu tworzącego nietypowe wydruki. Nietypowe wydruki mogą być tworzone za pomocą znanych programów typu biurowego, lub poprzez oddzielny moduł raportujący. Oferowane są gotowe rozwiązania wykorzystujące metody programowego dostępu do Synapsy.