Naprawa towaru w serwisie

Założenia

Podstawową formą realizacji procedury serwisowej w wielu serwisach jest naprawa towaru na miejscu. W Synapsie operacja naprawy wykonywana jest w panelu Serwis lub za pomocą operacji z panelu operacji.

Wybranie przycisku Napraw pokaże listę towarów oczekujących na naprawę. Operacja wykonywana będzie przez standardową listę podwójną.

Wybierając towary do naprawy warto posługiwać się polami dynamicznie wyliczanymi, takimi jak TK (czas krytyczny), aby określić które spawy mają priorytet. Jeśli naprawa ma dotyczyć wszystkich towarów od jednego klienta, po wybraniu rekordu o najmniejszym czasie krytycznym można szybko ograniczyć wyświetloną listę do rewersów tego klienta za pomocą kliknięcia na odpowiedni rząd i kolumnę (kod klienta) prawym przyciskiem myszy. Wywoła to menu podręczne z możliwością filtracji wg wartości zaznaczonego pola.

Wykonywanie naprawy możliwe jest również bez wykorzystywania listy podwójnej - przez prostą edycję towaru o określonym numerze rewersu lub numerze seryjnym. W tym celu w panelu Serwis należy wybrać numer rewersu lub numer seryjny i przycisk szukania.

Podczas naprawiania zwykle należy wpisywać dodatkowe dane opisujące naprawę, dlatego w oknie podwójnym warto włączyć opcję Edytuj przy dodawaniu.

Skrócony opis naprawy

Pole Opis naprawy oznacza jednolinijkowy, skrótowy opis. Przyciski ,  i  przy polu Opis naprawy służą odpowiednio do wybrania, dodania i usunięcia opisu do listy najczęściej używanych opisów napraw.

Dodatkowo możliwy jest szybkie uzupełnienie opisu naprawy przez zaznaczenie pól Sprawny, Odmowa lub specjalnego pola, którego nazwę i związany z nim efekt wybiera się w panelu Opcje w opcjach dotyczących naprawy. Pola te mają swoje odzwierciedlenie w listach rewersów i mogą służyć do filtracji np. w raportach. Rewersy oznaczone przez Sprawny nie są uwzględniane w raportach awaryjności.

Szczegółowy opis naprawy, koszt i czasochłonność napraw

Oprócz opisu skróconego serwisant może poprzez przycisk Szczegóły dopisać opis wielolinijkowy, w którym każda linijka zawiera opis wykonanej czynności, jej koszt oraz czas wykonania.

Przycisk Z Wzorca w okienku szczegółów naprawy pozwala na pobranie oraz zdefiniowanie wzorca naprawy dla danego rodzaju towaru, wraz z określeniem standardowych rodzajów czynności, cen i czasochłonności.

Podrewersy - składniki zestawów

Przycisk Składniki z okna edycji pozwala na utworzenie podrewersów, czyli części składowych towaru, które zostały określone jako wadliwe i muszą być z niego wydzielone w celu odrębnej naprawy lub wymiany. Towar przyniesiony przez klienta nazywa się towarem złożonym albo zestawem, a wydzielone podrewersy jego składnikami. Składniki mogą być naprawiane na miejscu lub u dostawcy i wymieniane na nowe tak jak zwykłe towary. Podczas wydawania zestawu składniki są automatycznie do niego dołączane. Ilość wydzielanych składników może być dowolna, ale należy wydzielać je tylko w razie potrzeby, np. w przypadku przyjęcia zestawu komputerowego należy wydzielić jako składnik twardy dysk, tylko po stwierdzeniu, że właśnie twardy dysk jest uszkodzony.

Wydzielanie składników ułatwione jest w przypadku używania modułu produkcji, związanego z programem Magnat. W takim przypadku składnik można wydzielić z zestawu wybierając go z listy aktualnej zawartości towaru złożonego. Pokazywana lista uwzględnia też wszystkie wymiany składników wykonywane w Synapsie przy poprzednich naprawach zestawu oznaczonego danym numerem seryjnym. Jeśli moduł produkcji programu Magnat nie jest używany, Synapsa również używa serwisowej historii wymian do pokazania składników zestawu. Lista podzespołów dostępna jest po wybraniu przycisku Podzespoły w oknie definiowania składnika.

Okno definicji składnika widoczne jest po wybraniu przycisku Dodaj i co do funkcjonalności przypomina uproszczone okno przyjmowania towaru.

Rewers, z którego został wydzielony podrewers, nazywany jest rewersem nadrzędnym w stosunku do rewersu wydzielonego.

Synapsa przewiduje hierarchiczne, wielopoziomowe wydzielanie składników. Podczas wydawania towaru nadrzędnego zostanie dołączona cała gałąź towarów podrzędnych.

Wydruk podrewersów może zostać wyłączony w ustawieniach wydruków.

Wydruki kart napraw, wydruk zlecenia dla napraw u klienta

Zwykle wydruk karty naprawy dla klienta związany jest z operacją wydania (w formie listy lub w formie szczegółowej) i nie jest potrzebne drukowanie kart napraw w panelu Serwis. W szczególnych przypadkach możliwe jest drukowanie kart napraw zanim towar zostanie wydany. Umożliwiają to przyciski wydruku w panelu Naprawy.

Opcja wydruku karty i szczegółów naprawy są wersjami tego samego wydruku szczegółowego (z różnymi nagłówkami).

Wydruk zlecenia naprawy użyteczny jest przy naprawach u klienta, gdy serwisant wypełnia listę wykonanych czynności u klienta, a po powrocie do serwisu przepisuje dane do Synapsy. Przy naprawach u klienta zleceniem wyjazdowym jest często zgłoszenie RMA, jednak zawsze do zgłoszenia powinien być przyjęty rewers, gdyż tylko rewersy pozwalają na szczegółowe opisy czynności naprawczych i uwzględniane są w raportach.

Zlecenie naprawy może zostać wydrukowane przed i po wypełnieniu danych o naprawie w Synapsie, w tym drugim przypadku będzie zawierać pełne dane o naprawie, podobnie jak wydruk karty naprawy.

Przeglądanie napraw

Przeglądanie historii operacji napraw odbywa się w panelu Naprawy za pomocą przycisku Przeglądaj, gdzie w okienku wyboru wstępnych warunków wyszukiwania wybierana jest jedna z interesujących opcji. Opcje pozwalają na przeglądanie list towarów przeznaczonych do naprawy lub naprawionych, historii napraw wg daty lub numeru operacji, a także listy szczegółów napraw z różnych spraw serwisowych. Opcja przeglądania umożliwia też tworzenie wydruków w różnych formach.