Wydawanie towaru

Założenia

Wydanie towaru kończy procedurę serwisową z punktu widzenia klienta (choć nie zawsze kończy operacje związane z towarem klienta z punktu widzenia serwisu). Operacja wydania oznacza rozliczenie z klientem i nie musi być zawsze związana z rzeczywistym wydaniem towaru, np.:

Operacja wydania towaru w Synapsie może też oznaczać przygotowanie paczki do wydania lub wysłanie paczki z towarem, a nie rzeczywisty odbiór towaru przez klienta.

Operacja wydania towaru

Wydawanie towaru odbywa się w panelu Klienci. Służy do tego przycisk Wydaj.

Jeżeli w polu Klient nie wybrano żadnego klienta, pojawi się okno warunków wyszukiwania klienta. Jeżeli i w tym oknie nie określono klienta, pojawi się lista klientów do wyboru, jednak lista ta będzie ograniczona tylko do tych klientów, którzy mają swój towar w serwisie i których towary są gotowe do wydania. Do listy zostanie także dołączone pole wyliczane ilość rewersów do wydania. Wybór klienta możliwy jest również przez wybranie rekordu podczas opcji przeglądania rewersów.

Po wyborze klienta od razu pojawi się okno z listą podwójną Wydaj towar.

W oknie Wydaj towar wyświetlane są dwie listy. Górna przedstawia rewersy, znajdujące się w serwisie. Jeżeli w panelu Klient włączona jest opcja Tylko do zwrotu, wyświetlane będą tylko towary gotowe do wydania oznaczone kropką w kolumnie <G (gotowe do wydania)> (czyli naprawione lub z przydzielonym towarem zastępczym), w przeciwnym razie wyświetlane będą wszystkie rewersy wybranego klienta (ale wydanie umożliwione będzie tylko dla towarów oznaczonych jako gotowe do wydania).

W dolnej listwie wyświetlane są towary do zwrotu. Wystarczy kliknąć myszką na danej pozycji zaznaczając ją, następnie nacisnąć przycisk Dodaj. Można stosować wielokrotną selekcję (przez klikanie lewym przyciskiem myszy na kolejnych pozycjach z naciśniętym klawiszem <ctrl> lub <shift>) lub dodać od razu wszystkie rewersy przez naciśnięcie przycisku Dodaj wszystkie.

Obsługa operacji za pomocą okien z listami podwójnymi opisana jest w rozdziale Listy i filtracja wierszy.

Wydanie towaru, a tym samym rozliczenie rewersu z klientem, sygnalizowane jest kropką w kolumnie <O (oddane)> (stan gotowości do wydania nie jest przy tym jest zerowany).

Towar zostaje odebrany z serwisu, odpowiedni towar powiązany z rewersem znika więc ze stanu magazynowego. To, który towar powiązany z rewersem zniknie z serwisu, uzależnione jest od tego, czy towar klienta udało się naprawić (zwykły sposób rozliczenia), czy wydany będzie towar zastępczy (rozliczenie przez przydzielenie towaru). Przydzielonym towarem może być też faktura korygująca.

Opcja Ukrywaj składniki rewersów w panelu Klienci pozwala na ukrycie rewersów, które stanowią składniki innych rewersów (dotyczy towarów złożonych) i z tego powodu są automatycznie wydawane przy wydaniu rewersu zbiorczego. Składniki rewersów są pokazywane w listach jako szare.

Naciśnięcie przycisku Edytuj podczas wydania powoduje wywołanie okna edycji rewersu. Służy ono do zarejestrowania dodatkowych czynności podczas wydawania towaru. Zwykle czynności te są rejestrowane wcześniej, w trakcie naprawczej procedury serwisowej, jednak Synapsa umożliwia dokonywanie czynności serwisowych - w tym naprawę - również podczas wydania towaru. Taki skrócony sposób postępowania nie jest jednak zalecany, naprawa powinna być dokonywana przed a nie w trakcie operacji wydania.

Jeżeli w opcjach wydruku włączona jest odpowiednia opcja, po wydaniu towaru zostanie wydrukowany dokument wydania towaru. Jego nagłówek uzależniony jest od pola wydanie za pokwitowaniem, ustawianego przy naprawach.

Jeżeli została wybrana opcja Do/Z pliku dane o wydawanych rewersach będą zapisane na dysk. Dane te mogą posłużyć współpracującej firmie jako źródło danych w operacji odbioru towarów z wysyłki.
Zobacz opis w rozdziale Współpraca między serwisami, zapis i odczyt operacji do pliku.

Towary jednocześnie wydawane są grupowane pod jednym wspólnym numerem zbiorczym wydania. Dodatkowe wspólne dane dla operacji wydania to oprócz opisu numer listu przewozowego (wtedy należy założyć, że jedno wydanie odpowiada jednej paczce).

Wydanie dokumentu MM uprawniającego do odbioru towaru poza serwisem

Jeżeli naprawa towaru przedłuża się ponad ustawowy czas lub z pewnych powodów nie można naprawić towaru, klient powinien otrzymać towar nowy lub zwrot gotówki. Zwykłym sposobem postępowania w podobnych sytuacjach jest wykorzystanie operacji przydzielenia. Drugim sposobem jest wydanie dokumentu, który uprawnia klienta do odbioru towaru w magazynie głównym firmy. Dokument ten może również uprawniać klienta do ubiegania się o fakturę korygującą w odpowiednim dziale firmy.

Operację taką rozpoczyna się przyciskiem Wydaj MM z panelu Klienci. Po jego naciśnięciu pojawia się okno Wydaj przez przesunięcie MM. Sposób postępowania jest zbliżony do przypadku naciśnięcia przycisku Wydaj. Różnica polega na tym, że w tym przypadku drukowany jest dokument MM. Dokument ten pozwala na dokonanie przesunięcia nowego towaru z magazynu głównego firmy lub odebranie gotówki przez klienta.

Rewers zostaje rozliczony z klientem (kropka w kolumnie <o (odebrany)>), ale towar przyniesiony przez klienta zostaje w serwisie i przechodzi na jego własność. Z tego względu operacja wydania MM jest zbliżona do operacji przydzielenia towaru zastępczego i wydania.

Mimo że wydanie towaru zachodzi poza serwisem, informacje, jaki towar został wydany klientowi powinny znaleźć się w Synapsie. Współpraca z programem Magnat umożliwia zapis informacji o towarze wydanym z magazynu głównego do rewersu Synapsy. Za pomocą biblioteki dostępu do bazy danych Synapsy możliwe jest ponadto oprogramowanie systemu handlowego, aby wykonywał on zapis do Synapsy informacji o wydaniu faktury korygującej.

Przeglądanie towarów wydanych

Przeglądanie wydanych towarów odbywa się w panelu Klienci za pomocą przycisku Przeglądaj, gdzie w okienku wyboru wstępnych warunków wyszukiwania wybierana jest opcja wydane, dodatkowo data lub numer zbiorczy wydania. Za pomocą okna przeglądania możliwy jest też wydruk wybranych rekordów w różnej formie.

Więcej informacji w rozdziale Listy i filtracja wierszy.