Wymagania sprzętowe, instalacja i uruchamianie systemu

Minimalne wymagania dla zainstalowania części klienckiej i serwerowej programu Synapsa

Wersje programu Synapsa - możliwości i ograniczenia

Wersja sieciowa

Program Synapsa w wersji Sieciowej umożliwia uruchamianie dowolnej liczby stanowisk w sieci lokalnej wykorzystując wspólne dane, nie ma przy tym limitu na ilość operacji przyjęć. Z wersją sieciową współpracują zewnętrzne moduły dodatkowe wykorzystujące bibliotekę dostępu programowego, w tym moduł internetowy i moduł powiadomień e-mail. Program Magnat podczas współpracy z wersją sieciową daje nieco większe możliwości współpracy niż z wersjami jednostanowiskowymi (ułatwia wymianę towaru między magazynem głównym a serwisem).

Uwaga: Instalacje części klienckich poza lokalizacją serwisu lub wykorzystywanie Synapsy poprzez aplikacje zdalnego dostępu (usługi terminalowe lub VPN), wymagają dopłaty. Nie ma jednak żadnych dopłat do wersji sieciowej przy instalacji nowych stanowisk klienckich, o ile instalowane są w tej samej siedzibie (pod tym samym adresem) i w tej samej sieci lokalnej.

Wersja Jednostanowiskowa

Wersja Jednostanowiskowa przeznaczona jest do pracy na jednym stanowisku. Jeżeli program w wersji jednostanowiskowej uruchamiany będzie ze ścieżki sieciowej, za każdym razem możliwe będzie uruchomienie tylko jednego stanowiska (praca taka nie jest jednak zalecana m.in. ze względu na wydajność). Z wersją jednostanowiskową nie działają moduły dodatkowe oparte o bibliotekę dostępu, natomiast wersja ta może współdziałać z programem Magnat, choć w nieco mniejszym zakresie.

Z wersji Jednostanowiskowej można wykonać upgrade do wersji Sieciowej.

Wersja Lite

Wersja Lite jest podobna do wersji Jednostanowiskowej, z tym że wprowadzony jest limit 2000 rewersów. Ograniczenie to dotyczy całego okresu użytkowania Synapsy i jest ograniczeniem zarówno technicznym jak i licencyjnym.

Po przekroczeniu limitu (lub wcześniej), chcąc uzyskać dostęp do danych i kontynuować pracę, należy wykonać upgrade do wersji Jednostanowiskowej (bez ograniczenia ilości rewersów) lub Sieciowej.

Wersja Demonstracyjna

Wersja Demonstracyjna jest podobna do wersji Lite z limitem 300 rewersów oraz z ograniczeniem czasowym 180 dni od daty pierwszego przyjęcia.

Wersja ta może być używana w celach komercyjnych, jednak po przekroczeniu limitu należy zamówić pełną wersję programu w wersji Lite, Jednostanowiskowej lub Sieciowej. Dane z wersji demonstracyjnej mogą być zachowane i wykorzystywane po upgrade.

Instalacja wersji Jednostanowiskowej, Lite i Demonstracyjnej

Wersja Jednostanowiskowa, Lite i Demonstracyjna zawierają zintegrowane procedury obsługi relacyjnej bazy danych i są przeznaczone do instalacji na komputerach niepracujących w sieci.

Procedura instalacji programu jest następująca:

 1. Z dysku CD lub z rozpakowanego archiwum pobranego z Internetu i uruchom program Setup.exe.
 2. W trakcie instalacji postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami i poleceniami.
 3. Program Synapsa jest gotowy do uruchomienia.

Instalacja wersji Sieciowej

Wersja sieciowa systemu SYNAPSA składa się z Serwera i jednego lub większej liczby Klientów. Program Serwera instalowany jest na wybranym komputerze, pełniącym funkcję serwera, który może (choć nie jest to zalecane) jednocześnie pełnić rolę klienta. Program Serwera zajmuje się całą obsługą relacyjnej bazy danych, której części składowe znajdują się w podkatalogach Synapsy.

Procedura instalacji programu Serwera jest następująca:

 1. Z rozpakowanego archiwum pobranego z Internetu uruchom program Setup.exe.
 2. Wybierz typ instalowanego programu: Serwer.
 3. W trakcie instalacji postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami i poleceniami.
 4. Po uruchomieniu skonfiguruj serwer zgodnie z opisem poniżej.

Uwagi:

Programy klienckie sieciowej wersji systemu instaluje się analogicznie do wersji jednostanowiskowej. Procedura instalacyjna jest następująca:

 1. Z rozpakowanego archiwum pobranego z Internetu uruchom znajdujący się na niej program Setup.exe.
 2. Wybierz typ instalowanego programu: Klient.
 3. W trakcie instalacji postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami i poleceniami.
 4. Po uruchomieniu skonfiguruj część kliencką zgodnie z opisem poniżej.

Uwagi:

Konfiguracja serwera

Przy pierwszym uruchomieniu programu Serwer pojawi się okno konfiguracyjne pozwalające na podanie odpowiednich informacji. Okno to zawiera pola umożliwiające wprowadzenie portu, przez który będzie się odbywała komunikacja. Domyślnym ustawieniem jest port 1667.

Konfiguracja klienta

Przy pierwszym uruchomieniu części klienckiej pojawi się okno konfiguracyjne pozwalające na podanie informacji dotyczących połączenia do serwera. Okno to zawiera pola umożliwiające wprowadzenie numeru IP lub nazwy serwera (nazwa DNS) oraz portu, przez który będzie się odbywała komunikacja. Domyślnymi ustawieniami są: localhost jako nazwa serwera i port 1667. Dla stanowisk klienckich adres powinien być zmieniony na rzeczywisty adres serwera - stały adres IP lub nazwę DNS.

Uwaga: Dane o konfiguracji połączenia zapisywane są do pliku server.config (dla części serwerowej) lub client.config (dla części klienckich). W razie potrzeby pliki te można edytować np. za pomocą notatnika Windows, lub skasować, aby okno konfiguracji pojawiło się ponownie.

Uruchamianie systemu

 1. Uruchomić Server.exena komputerze pracującym jako serwer.
 2. Uruchomić Synapsa.exe na komputerach pracujących jako klienci.

Server.exe musi być uruchomiony podczas całej sesji pracy w systemie SYNAPSA. Wyłączając Serwer, należy upewnić się, że wszyscy Klienci zakończyli pracę.

Uwaga: W razie problemów z połączeniem klientów do Synapsy należy upewnić się, że połączenie nie jest blokowane przez zaporę Windows lub inny firewall. W razie potrzeby należy dodać plik Server.exe lub port 1667 do listy wyjątków dla zapory.

Automatyczne uruchamianie serwera przy starcie systemu - instalacja serwera jako usługa NT.

Uruchamianie serwera można zautomatyzować, tak aby był samoczynnie uruchamiany przy starcie systemu operacyjnego.

W tym celu po uruchomieniu serwera, należy uruchomić opcję "Install as NTService" z menu serwera. W razie problemów z uruchomieniem tej opcji, należy uruchomić serwer Synapsy w trybie administratora (opcja dostępna z menu podręcznego Windows), lub chwilowo wyłączyć zabezpieczenia UAC. Usługi NT są programami, które są uruchamiane nawet gdy do systemu nie jest zalogowany żaden użytkownik.

Należy pamiętać, żeby przed odinstalowaniem serwera usunąć serwis NT opcją "Remove NTService".

Czynności wstępne

Przed przystąpieniem do pracy należy dokonać następujących czynności:

 1. Dla wersji nie demonstracyjnej uzupełnić pojawiający się formularz rejestracji, postępując zgodnie z informacjami zawartymi na formularzu.
 2. Wejść do systemu jako użytkownik ADMIN podając puste hasło.
 3. Dodać użytkowników programu w panelu Użytkownicy i wybrać uprawnienia dla każdego z nich (również dla administratora).
 4. Stworzyć odpowiednią dla serwisu liczbę magazynów (poprzez panel Magazyny).
 5. Wpisać zawartość nagłówka rewersu i stopki rewersu (poprzez panel Opcje).
 6. Jeśli Synapsa ma współpracować z programem Magnat należy skonfigurować połączenie do programu Magnat, jeśli nie, warto zaimportować kartoteki albo ustawić stałe połączenie np. do programu handlowo-magazynowego.

Moduły dodatkowe oraz oprogramowanie współpracujące

Magnat. Ewidencja przyjęć i wydań poszczególnych egzemplarzy z wykorzystaniem numerów seryjnych dla potrzeb serwisowych. Wydruki gwarancji wraz z numerami seryjnymi. Niezależne określanie gwarancji dostawcy/producenta i gwarancji udzielanej klientom. Pełne zarządzanie przepływem towaru w magazynie. Możliwość importu danych z programów handlowych. Programowi Synapsa oraz modułowi internetowemu udostępnia dane o zakupie i sprzedaży na podstawie numeru seryjnego.

Moduł internetowy do Synapsy. Obsługa zgłoszeń serwisowych oraz udostępnianie informacji serwisowych przez Internet.

Moduł powiadamiania przez e-mail. Umożliwia przesyłanie klientom informacji o dokonanych czynnościach serwisowych (np. gotowość towaru do odbioru).

Moduł produkcji do programu Magnat. System ewidencjonujący zestawy i ich składniki wraz z określeniem numerów seryjnych. Informacje o module dostępne przez kontakt z Producentem.

Inne moduły wymienione w rozdziale: Rozszerzenia Synapsy w oparciu o bibliotekę dostępu.

Kopie zapasowe baz danych

Na administratorze systemu spoczywa obowiązek wykonywania kopii zapasowych, jeśli istotne jest bezpieczeństwo danych gromadzonych przez Synapsę. Wykonanie kopii zapasowych polega na cyklicznym kopiowaniu katalogu z plikami baz danych Synapsy na zapasowy twardy dysk lub inny nośnik (np. co pewien czas na CD lub DVD). Dla uproszczenia zalecane jest kopiowanie całego katalogu, w którym zainstalowano Synapsę (część serwerową w przypadku wersji Sieciowej). Zalecane jest codzienne wykonywanie kopii zapasowej oraz przechowywanie kopii z dłuższych przedziałów czasowych.

Kopiowanie danych może być zautomatyzowane poprzez wykorzystanie wbudowanej w system Windows aplikacji Harmonogram zadań.
Harmonogram zaplanowanych zadań dostępny jest w Panelu sterowania systemu Windows:

 1. Wejdź do aplikacji Harmonogram zadań, powinna pojawić się lista zadań.
 2. Poprzez menu Plik/Nowy/Zaplanowane Zadanie, utwórz nowe zadanie i nazwij je np. SynapsaBackup, następnie otwórz okno konfiguracji zadania poprzez menu Plik/Właściwości.
 3. Zakładając, że program zainstalowany jest w domyślnym katalogu, w polu Uruchom wpisz
  - dla wersji Sieciowej:
  xcopy /E /Y "C:\Program Files\Union Systems\Synapsa Sieciowa" "C:\SynapsaBackup\"
  -
  dla wersji Jednostanowiskowej
  xcopy /E /Y "C:\Program Files\Union Systems\Synapsa Jednostanowiskowa" "C:\SynapsaBackup\"

  - dla wersji Lite
  xcopy /E /Y "C:\Program Files\Union Systems\Synapsa Lite" "C:\SynapsaBackup\"

  Zamiast C:\SynapsaBackup\ wpisz ścieżkę (zakończoną ukośnikiem), która odpowiada Twojemu katalogowi docelowemu (np. ścieżka do katalogu na dysku zapasowym).
 4. W zakładce Harmonogram zaplanuj codzienne uruchamianie zadania, o godzinie, w której Synapsa nie będzie używana, a komputer z plikami serwera będzie włączony.

W podobny sposób można dodawać kolejne wpisy, z inną ścieżką docelową i innym planem wywoływania zadania (np. kopie cotygodniowe).

Instalacje nowych wersji programu z zachowaniem istniejących danych

Instalator Synapsy nie usuwa istniejących plików z bazami danych. Pliki baz danych trzymane są w podfolderach katalogu docelowego w plikach z rozszerzeniem "db" (instalator podmienia pliki "format")

Jeżeli instalowana jest nowa wersja programu tego samego typu, w celu upgrade'u należy przeprowadzić instalację do tego samego katalogu, w którym instalowano Synapsę wcześniej.

Jeżeli instalowana jest wersja programu innego typu niż poprzednia (np. upgrade z wersji Demonstracyjnej lub Lite do Jednostanowiskowej) i jest potrzeba zachowania tych danych, przed instalacją programu należy zmienić poprzednią nazwę katalogu Synapsy na taką, która odpowiada nowej wersji. Np. w przypadku upgrade z wersji Lite do Jednostanowiskowej, należy przed instalacją wersji Jednostanowiskowej zmienić nazwę katalogu "Synapsa Lite" w folderze "C:\Program Files\Union Systems" na "Synapsa Jednostanowiskowa" (przy założeniu domyślnego katalogu instalacji).

Przed instalacją nowszej wersji programu należy zawsze wykonać kopię zapasową baz danych.

Dodatkowe informacje

W katalogu instalacyjnym znajduje się plik Readme.txt zawierający dodatkowe informacje oraz opis zmian w programie w stosunku do wersji opisanej w tym podręczniku, natomiast najświeższe informacje o programie, poprawkach lub dokonanych zmianach oraz jego najnowsze wersje dostępne są na naszej stronie internetowej o adresie http://www.union.com.pl.